chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Informace o záruce a servisu

Spotřebitelské výrobky

Dvouletá (2) nebo pětiletá (5) omezená záruka

Společnost GN Audio (dále jen „GN“) zaručuje koncovému uživateli, který produkt zakoupil od autorizovaného prodejce, že tento produkt bude bez vady materiálu a zpracování podle níže uvedených podmínek („Záruka“) na omezenou dobu („Záruční doba“):

 • Spotřebitelské výrobky: dva (2) roky od data zakoupení výrobků
 • Jabra Steel: pět (5) let od data zakoupení výrobků

Omezená dvouletá záruka platí také pro náhradní pecková sluchátka Jabra Elite, nabíjecí pouzdro a bezdrátovou nabíjecí podložku.

 

Tříletá omezená záruka proti poškození v důsledku působení potu

Vztahuje se na modely: Jabra Elite Sport, Jabra Sport Coach, Jabra Sport Pace, Jabra Sport Pulse a New Balance PaceIQ

Souběžně s omezenou dvouletou (2) zárukou platí pro výše uvedené konkrétní produkty tříletá (3) záruka na poruchy produktů, které jsou přímým důsledkem účinků potu, za podmínek uvedených níže („Omezená záruka“) od okamžiku nákupu, pokud je produkt registrován u společnosti Jabra prostřednictvím bezplatné aplikace Jabra Sport Life nebo s dokladem o koupi od prodejce New Balance PaceIQ.

Omezená záruka společnosti GN dva (2) roky a omezená záruka tři (3) roky platí od data nákupu („Záruční doba“) na základě předložení dokladu o koupi u autorizovaného prodejce nebo u prodejce New Balance PaceIQ. U omezené záruky tři (3) roky se dále vyžaduje registrace výrobku u společnosti Jabra pomocí aplikace Jabra Sport Life, jež je součástí dodávky (u modelu New Balance PaceIQ se vyžaduje pouze doklad o zaplacení).

Omezená záruka platí také pro náhradní pecková sluchátka.

 

Záruční podmínky

V průběhu Záruční doby společnost GN opraví nebo vymění (dle výlučného zvážení GN) tento výrobek nebo vadné díly (dále jen „Záruční servis“). Pokud oprava nebo výměna nebude komerčně proveditelná nebo nebude možné ji provést včas, společnost GN bude oprávněna rozhodnout, že vám vrátí kupní cenu zaplacenou za příslušný výrobek. Pokud společnost GN nesdělí jinak, musí být vadný produkt vrácen a přijat do skladu společnosti GN před odesláním náhradního produktu.

V rámci úsilí společnosti GN o snížení množství odpadu může výrobek obsahovat repasované zařízení, vyrobené z použitých komponentů, z nichž některé mohou být přepracovány. Veškeré použité komponenty splňují vysoké kvalitativní standardy GN a vyhovují specifikacím GN z hlediska výkonnosti a spolehlivosti výrobků. Vyměněné díly nebo součásti se stávají majetkem společnosti GN.

 

Jak získat záruční servis

Chcete-li získat záruční servis, obraťte se na prodejce GN, od kterého jste si tento výrobek zakoupili, nebo navštivte naše stránky podpory, abyste získali další informace o zákaznické podpoře. Výrobek budete muset vrátit prodejci buď v původním balení, nebo v balení, které zajišťuje stejnou úroveň ochrany.

K získání záručního servisu je nutné předložit následující:

 1. vadný produkt,
 2. doklad o koupi, jasně označující název a adresu prodejce, datum nákupu a druh výrobku,
 3. důvod vrácení.

 

Omezení záruky

Záruka se vztahuje pouze na výrobky zakoupené k používání, nikoli za účelem dalšího prodeje. Toto neplatí pro nákupy výrobků s otevřeným balením, které se prodávají „tak, jak stojí a leží“ a bez jakékoliv záruky.

Ze záruky jsou vyloučeny spotřební součástky a příslušenství s omezenou životností, které podléhají běžnému opotřebení, pokud nejsou vadné nebo rozbité již při nákupu produktu. To zahrnuje mimo jiné:

 • základní USB kabely,
 • náušníky,
 • gelové nástavce do uší,
 • závěsy za ucho,
 • Silikonový kryt na sluchátka,
 • koncovky do uší,
 • modulární zástrčky,
 • kufříky/pouzdra,
 • adaptéry,
 • větrné clony na mikrofon,
 • dekorativní prvky,
 • odnímatelné baterie.

Spotřební součásti a příslušenství, které přestanou fungovat správně do čtrnácti (14) dnů po zakoupení, se považují za vadné nebo poškozené již při nákupu.

V případě úprav či změn výrobku nebo odstranění výrobního čísla, štítku s kódem data nebo produktového štítku aplikovaného ve výrobním závodě platnost záruky propadá.

Tato záruka se nevztahuje na vady nebo poškození, které vyplývají z následujících okolností: (a) nesprávné skladování či použití, zneužití, nehody nebo zanedbání, např. fyzické poškození (praskliny, škrábance apod.) povrchu výrobku vyplývající z nesprávného použití; (b) kontakt s kapalinou, vodou, deštěm, extrémní vlhkostí, potem, pískem, hlínou apod., extrémními teplotami nebo potravinami, pokud toto není pokryto omezenou zárukou; (c) použití výrobku nebo jeho příslušenství ke komerčním účelům nebo vystavení výrobku nebo příslušenství abnormálnímu používání nebo podmínkám; nebo (d) jiné okolnosti, které nepředstavují pochybení ze strany společnosti GN, jako je ztráta náhlavní soupravy / sluchátek nebo peckových sluchátek.

Tato záruka se nevztahuje na škody v důsledku nesprávného provozu, údržby nebo instalace nebo pokusů o opravu kýmkoli jiným než společností GN nebo prodejcem společnosti GN, který je oprávněn provádět záruční práce pro společnost GN. Jakékoliv neoprávněné opravy povedou k propadnutí záruky. Tato záruka se nevztahuje na vady nebo poškození, které vyplývají z použití neznačkových nebo necertifikovaných výrobků či příslušenství a jiných periferních zařízení.

Záruka se nevztahuje na výrobky, které nebyly dobity po dobu šesti (6) měsíců. Pokud baterie ve výrobku nebyla nabita po dobu šesti (6) měsíců, výrobek nemusí fungovat správně ani znovu dosáhnout svého plného potenciálu a dlouhodobé výkonnosti. Společnost GN na takovou výkonnost neposkytuje žádnou záruku.

Záruka se nevztahuje na produkty, které byly ztraceny a nelze je najít prostřednictvím funkce Najít mé zařízení Jabra v bezplatných aplikacích Jabra Sound+ / Jabra Assist nebo Najít má sluchátka v bezplatné aplikaci Jabra Sport Life.

VÝHRADNÍM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM KUPUJÍCÍHO JE OPRAVA NEBO VÝMĚNA, JAK JE UVEDENO V TÉTO ZÁRUCE. SPOLEČNOST GN NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA TENTO VÝROBEK. KROMĚ ROZSAHU ZAKÁZANÉHO ZÁKONEM JE TATO ZÁRUKA VÝHRADNÍ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VŠEHO DRUHU, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO PRAKTICKÝ ÚČEL.

Poznámka

Záruka vám poskytuje specifická zákonná práva. Můžete mít další práva v závislosti na příslušném území. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo zvláštních škod, takže se na vás výše uvedená omezení nemusí vztahovat. Záruka nemá vliv na vaše zákonná práva v rámci platných národních či místních zákonů.

Slovní ochranná známka Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv použití těchto známek společností GN podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.