chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

UPOZORNĚNÍ A PROHLÁŠENÍ - S KABELEM A BEZDRÁTOVÉ
EVROPA, STŘEDNÍ VÝCHOD, AFRIKA A TICHOMOŘÍ ČEŠTINA

Popis bezpečnosti

Společnost GN Netcom A/S (“GN”) zavedla kvůli vaší ochraně a jistotě ochranná opatření pro tento produkt za účelem zachování bezpečné úrovně hlasitosti a za účelem provozu produktu v souladu s národními bezpečnostními standardy. Vhodné pouze pro domovní použití.

 

UPOZORNĚNÍ PRO AUDIO PRODUKT!
TRVALÁ ZTRÁTA SLUCHU MŮŽE VZNIKNOUT JAKO NÁSLEDEK DLOUHODOBÉHO VYSTAVENÍ HLASITÉMU ZVUKU. POUŽÍVEJTE CO NEJTIŠŠÍ ÚROVEŇ.
Tento produkt je schopný zvuků velké hlasitosti i výšky. Vystavení hlasitým a vysokým tónům může mít za následek trvalou ztrátu nebo poškození sluchu. Úroveň hlasitosti se může lišit podle podmínek, např. podle používaného telefonu, nastavení příjmu a hlasitosti a prostředí. Vyvarujte se delšího používání produktu při vysoké hlasitosti. Před používáním tohoto produktu si prosím přečtěte Bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny k audio produktu:

1. Před použitím:
 • Před použitím tohoto produktu nastavte hlasitost reproduktoru na nejnižší úroveň.
 • Je-li to možné, nasaďte si náhlavní soupravu.
 • Pomalu nastavte ovladač hlasitosti na příjemnou úroveň.
2. Při používání:
 • Udržujte hlasitost na nejnižší možné úrovni a vyvarujte se používání produktu v hlučném prostředí.
 • Pokud je zapotřebí vyšší hlasitost, nastavujte ovladač hlasitosti pomalu.
 • Zvonění v uších může znamenat, že hlasitost je příliš vysoká.
 • Pokud se cítíte nepříjemně nebo vám zvoní v uších, okamžitě náhlavní soupravu přestaňte používat a obraťte se na lékaře.
 •  Dlouhodobé používání při vysoké hlasitosti může mít za následek trvalé poškození sluchu.
 •  Při používání tohoto produktu doporučujeme být na pozoru při činnosti, která vyžaduje zvýšenou pozornost.
 • Varování pro baterii a nabíječku
 •  Baterie používaná v produktu může při nesprávném zacházení znamenat riziko požáru nebo chemických popálenin.
 •  Nepokoušejte se vyměnit baterii, pokud není v manuálu uvedeno jinak.
 •  Nerozebírejte nabíječku, může to způsobit zásah elektrickým proudem.
 •  Při odpojování nabíječky tahejte za zástrčku, ne za kabel.
 •  Nabíječku nepoužívejte venku ani ve vlhku.
 • Bezpečnostní pokyny k baterii a nabíječce
 •  Pokud je produkt napájen dobíjecí baterií, plný výkon baterii je dosažen po dvou nebo třech kompletních cyklech nabití a vybití.
 •  Baterii dobíjejte pouze v nabíječce určené pro produkt. Používání jiné baterie nebo nabíječky může poškodit nebo zničit produkt a zneplatnit záruku.
 •  Úplně nabitá baterie se může časem vybít.
 •  Vystavení produktu horku nebo chladu může snížit kapacitu a životnost baterie.
 •  Produkt nabíjejte podle pokynů dodaných s produktem.
 •  Některé produkty nemohou být při nabíjení používány.
 • Obecné bezpečnostní pokyny
 • Produkt odpojte při extrémním počasí nebo pokud produkt není používán po dlouhou dobu.
 • Udržujte mimo dosah dětí. Toto balení obsahuje malé dílky, které mohou být pro děti nebezpečné.
 • Nerozebírejte ani do produktu netlačte předměty. Takové jednání může způsobit zkrat a jako následek požár nebo zásah elektrickým proudem.
 • Produkt mohou opravovat, otvírat nebo rozebírat pouze autorizovaní obchodníci. Pokud jakékoliv díly produktu vyžadují výměnu, kontaktujte místního obchodníka.
 • Náhlavní soupravu nevystavujte vlhku, dešti ani jiným kapalinám.
 • Udržujte produkt a kabely mimo stroje v provozu.
 • Kabel chraňte před poškozením nebo uskřípnutím.
 • Pokud se produkt přehřeje, upadne nebo se poškodí, má poškozený kabel nebo zástrčku či je ponořen do kapaliny, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte GN.
 • Za sucha nebo nízké vlhkosti doporučujeme být opatrní při používání produktu s počítačem s CRT monitorem. Před vypnutím monitoru produkt odpojte kvůli prevenci před elektrostatickým výbojem.
 • Pokud máte kardiostimulátor nebo jinou elektrickou zdravotnickou pomůcku, poraďte se před používáním produktu s lékařem.
 • Všímejte si všech značek a pokynů požadujících vypnutí elektrického zařízení nebo RF rádia.
 • Nepoužívejte v oblastech s rizikem výbuchu.
 • Produktu, baterie nebo nabíječky se zbavujte podle místních předpisů.


Celková údržba
 • Před čištěním produkt nebo nabíječku odpojte.
 • Produkt čistěte suchým nebo navlhčeným hadříkem. Kabel a nabíječku může pouze odprašňovat nasucho.
 • Produkt ani nabíječku nevystavujte vlhkosti ani kapalinám.
EVROPSKÁ deklarace
Tento produkt je označen CE podle ustanovení směrnice R & TTE (99/5/EU). Tímto společnost GN Netcom A/S prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními směrnicemi a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 99/5/EU.
Pouze pro vybavení R&TTE třída 2: V rámci EU je tento přístroj určen pro
VÝSTRAHA!

EVROPA, STŘEDNÍ VÝCHOD a AFRIKA

Trvalá ztráta sluchu může vzniknout jako následek dlouhodobého vystavení hlasitému zvuku. Používejte co nejnižší hlasitost a vyvarujte se delšího používání reproduktoru při nadměrné úrovni hlasitosti. Před používáním tohoto reproduktoru si prosím přečtěte Bezpečnostní pokyny.
Dodržováním těchto Bezpečnostních pokynů při používání produktu můžete snížit riziko poškození sluchu:
 • Při připojování reproduktoru nastavte hlasitost reproduktoru na nejnižší úroveň.
 • Pomalu nastavte ovladač hlasitosti na příjemnou úroveň.
 • Udržujte hlasitost na nejnižší možné úrovni;
 • Pokud je zapotřebí vyšší hlasitost, nastavujte ovladač hlasitosti pomalu.
 • Pokud se cítíte nepříjemně nebo vám zvoní v uších, okamžitě reproduktor přestaňte používat
Při pokračováním v používání při vysoké hlasitosti se vaše uši mohou přizpůsobit úrovni zvuku. To může mít za následek trvalé poškození sluchu bez zaznamenatelných nepříjemností.

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE!

 • Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné elektrické zdravotnické pomůcky, poraďte se před používáním produktu s lékařem.
 • Toto balení obsahuje malé dílky, které mohou být pro děti nebezpečné. Produkt vždy ukládejte mimo dosah dětí. Sáčky nebo mnoho dílků, které obsahují, mohou po spolknutí způsobit dušení.
 • Nikdy produkt nerozebírejte sami ani do produktu nevtlačujte žádné předměty. Takové jednání může způsobit zkrat a jako následek požár nebo zásah elektrickým proudem.
 • Žádnou z komponent nemůže vyměnit ani opravit sám uživatel. Produkt mohou otvírat pouze autorizovaní obchodníci nebo servisní centra. Pokud jakékoliv díly produktu vyžadují výměnu z jakéhokoliv důvodu, včetně běžného opotřebení nebo rozbití, obraťte se na svého obchodníka.
 • Produktt nevystavujte vlhku, dešti ani jiným kapalinám.
 • Pokud se produkt přehřeje, upadne nebo se poškodí či je ponořen do kapaliny, okamžitě jej přestaňte používat.
 • Nikdy produkt nemontujte ani neukládejte nad oblast použití airbagu. Při nasazení airbagu by mohlo dojít k vážnému zranění.
 • Produktu se zbavujte podle místních standardů a předpisů.
 • Pamatujte: Vždy řiďte bezpečnostně, buďte pozorní a respektujte místní zákony!
 • Používání reproduktoru při používání motorového vozidla může být omezeno místními zákony. Zjistěte to u místních úřadů. Při používání reproduktoru při jakékoliv aktivitě vyžadující celou vaši pozornost postupujte opatrně.
 • Pokud jde o výrobek s kabelem, nenamáhejte nebo nenatahujte zbytečně kabel, stejně tak jej neobmotávejte kolem výrobku, aby nedošlo k jeho poškození.
PÉČE O VESTAVNOU BATERII:
 • Produkt je napájen dobíjecí baterií. Plný výkon baterii je dosažen po dvou nebo třech kompletních cyklech nabití a vybití. Plně nabitou baterii nenechávajte připojenou k nabíječce, přebití může zkrátit její životnost.
 • Úplně nabitá baterie se při nepoužívání může časem vybít.
 • Pokud produkt ponecháte na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném autě v létě či v zimě, kapacita a životnost baterie se sníží.
 • Snažte se baterii uchovávat mezi 0°C a 45°C (32°F a 113°F). Produkt s horkou nebo studenou baterií nemusí dočasně fungovat, i když je baterie plně dobitá.
 • Varování pro baterii!
 • „Pozor“ – Baterie používaná v produktu může při nesprávném zacházení znamenat riziko požáru nebo chemických popálenin. Baterie mohou při poškození explodovat.
 • Baterii dobíjejte pouze s poskytnutými schválenými nabíječkami určenými pro produkt.
 • Baterií se zbavujte podle místních předpisů. Pokud je to možné, recyklujte. Baterie nedávejte do běžného domácího odpadu ani neodkazujte do ohně, mohou explodovat.
 • Pokud není v uživatelském manuálu nebo průvodci rychlým startem jinak, baterii v produktu uživatel nemůže vyjmout ani vyměnit. Jakýkoliv takový pokus je riskantní a může mít za následek poškození produktu.PÉČE O NABÍJEČKU:

 • Nezkoušejte produkt nabíjet pomocí ničeho jiného než poskytnutého AC adaptéru. Používání jakýchkoliv jiných typů může poškodit nebo zničit produkt a může být nebezpečné. Používání jiných nabíječek může zneplatnit schválení nebo záruku. Dostupnost schválených vylepšení si prosím zkontrolujte u obchodníka.
 • Produkt nabíjejte podle pokynů dodaných s produktem.
 • Důležité upozornění: Popis kontrolek ukazatele stavu nabíjení najdete v návodu k použití. Některé reproduktory nemohou být při nabíjení používány.
 • Varování pro nabíječku!
 • Při odpojování napájecího kabelu nebo vylepšení uchopte a táhněte za zástrčku, ne za kabel. Nikdy nepoužívejte nabíječku, která je poškozená.
 • Nepokoušejte se nabíječku rozebrat, mohl by vás zasáhnout elektrický proud.

 

EU deklarace
Tento produkt je označen CE podle ustanovení směrnice R & TTE (1999/5/EU). Tímto společnost GN Audio A/S prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními směrnicemi a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EU.
Další informace prosím hledejte na http://www.jabra.com.
Pouze pro vybavení R&TTE třída 2: V rámci EU je toto zařízení určeno k používání v Rakousku, Belgii, Buharsku, na Kypru, v Česku, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, na Maltě, v Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. V rámci EFTA na Islandu, v Norsku, Švýcarsku a Lichtenštejnsku.