chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Garanti- og serviceoplysninger

Erhvervsprodukter

To (2) eller tre (3) års begrænset garanti

GN Audio ("GN") garanterer slutbrugeren, som køber dette produkt fra en distributør eller forhandler ("GN-partner"), at produktet er fri for fejl og mangler i materiale og forarbejdning i henhold til betingelserne anført nedenfor ("garanti) i en begrænset periode ("garantiperiode") som følger:

 • Produkter med ledning og produkter uden ledning/Speak/PanaCast: to (2) år fra købsdatoen
 • BIZ 2400 II/Engage 50/Engage LINK: tre (3) år fra købsdatoen

Garantien bortfalder øjeblikkeligt, hvis produktet er (a) ændret, repareret eller vedligeholdt af andre end GN eller en GN-partner, som er godkendt til at udføre garantiarbejde for GN, uanset om det er vellykket eller ej, eller er (b) blevet brugt sammen med tilbehør, som ikke er GN-mærket eller -certificeret, eller andet perifert udstyr.

I garantiperioden vil GN, ifølge GN's eget skøn, (a) reparere produktet med brug af nye eller istandsatte dele, (b) erstatte produktet med et nyt eller istandsat produkt eller (c) refundere købsprisen ("garantiservice"). Medmindre GN har meddelt andet, skal det defekte produkt været returneret til og modtaget på GN's lager, inden der sendes en ombytning. Garantien angiver omfanget og begrænsningen af GN's forpligtelser over for slutbrugeren bortset fra de modifikationer, der gælder ifølge gældende lovgivning.

Garantien på erstattede eller reparerede produkter er seks (6) måneder ELLER resten af garantiperioden, alt efter hvilken periode der er den længste.

Som en del af GN's indsats for at reducere miljøaffald kan produktet bestå af istandsat udstyr, der indeholder brugte komponenter, som for nogles vedkommende kan være blevet forarbejdet. De brugte komponenter lever op til GN's høje krav til kvalitet og overholder GN's specifikationer for ydelse og pålidelighed for produktet. Defekte dele eller produkter, der er erstattet af eller returneret til GN i garantiperioden, bliver GN's ejendom.

 

Hvordan får jeg garantiservice

For at få garantiservice skal du kontakte den GN-partner, som du har købt produktet hos.

Produktet skal returneres i den originale emballage, hvis det er muligt, eller en emballage, der giver den samme grad af beskyttelse. I garantiperioden skal slutbrugeren, medmindre det er forbudt ifølge gældende lov, afholde udgifterne til at sende produktet til GN eller et andet sted, som GN anviser. Hvis produktet er dækket af garantien, betaler GN udgifterne til returforsendelsen, når servicen er udført. For produkter, der ikke er dækket af garantien, bliver slutbrugeren opkrævet betaling for returforsendelsen. Skader, der opstår under forsendelse, er transportfirmaets ansvar, medmindre det er forbudt ifølge gældende lovgivning, og alle krav skal rettes direkte til det relevante transportfirma.

Følgende oplysninger skal indgives for at få garantiservice:

 1. Det defekte produkt
 2. Slutbrugerens navn, virksomhedsnavn (hvis relevant), adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 3. En beskrivelse af problemet og
 4. Bevis for købet, der tydeligt angiver navn og adresse på GN-partneren, købsdato, produkttype og modelnummer. Uden et købsbevis vil garantiperiodens start bliver fastsat ud fra produktets serienummer.

 

Forbrugskomponenter og tilbehør undtaget fra garantien

Forbrugskomponenter med begrænset levetid og tilbehør, som udsættes for normal slitage, er undtaget fra garantien, medmindre de har fejl eller er defekte ved købet af produktet. Dette omfatter bl.a.:

 • Almindelig QD til ledninger med modulstik
 • Almindelig QD til enhedsspecifikke ledninger med stik
 • Almindelige USB-ledninger
 • Adapterstik
 • LINK-mobilledninger
 • Modulære RJ9 til RJ9-ledninger
 • Busylight
 • Hovedbøjler
 • Nakkebøjler
 • Ørepuder
 • EarGels
 • Ørespidser
 • Ørekroge
 • Etuier/hylstre
 • Headsetstandere
 • Bordstativer
 • Vægmonteringer
 • Opladningsstandere
 • Vindskærme til mikrofonen
 • Pyntedele
 • Skumprodukter
 • Udtagelige batterier

Forbrugskomponenter og tilbehør, der har funktionsfejl inden for fjorten (14) dage efter købsdatoen, anses for at have været fejlbehæftede eller defekte på købsdatoen.

 

Begrænsninger i garantien

Garantien gælder kun for produkter, der er købt til brug og ikke til kommercielt videresalg. Garantien gælder ikke længere, hvis det fabriksmonterede serienummer, datokodemærke og/eller produktmærke er blevet ændret eller fjernet fra produktet.

Garantien gælder kun for fejl og mangler i materiale og forarbejdning, der er opstået på fabrikken, og dækker ikke fejl eller defekter, der skyldes: (a) ukorrekt opbevaring eller fejlagtig installation og drift, misbrug eller mishandling, ulykke eller forsømmelse, (b) kontakt med væske, (c) udsættelse af produktet eller dets tilbehør for forkert(e) eller unormal(e) brug eller betingelser eller (d) andre handlinger, som GN ikke er skyld i, f.eks. tab af headset/hovedtelefoner eller earbuds, herunder sager, der skyldes en GN-partner.

Garantien gælder ikke for produkter, der ikke er blevet opladet i seks (6) måneder. Hvis et batteri i et produkt ikke er blevet opladet i seks (6) måneder, kan det hænde, at produktet ikke fungerer eller ikke genvinder sit fulde potentiale og langtids-ydelse. GN yder ikke nogen garanti for en sådan ydelse.

Det er slutbrugerens ansvar at bruge og pleje produktet i overensstemmelse med de instruktioner og specifikationer, som følger med produktet. Reparationer, der skal udføres, fordi dette ansvar ikke er efterlevet, er ikke dækket af garantien.

REPARATIONER, OMBYTNINGER ELLER REFUNDERINGER, DER FORETAGES I HENHOLD TIL DENNE GARANTI, ER SLUTBRUGERENS ENESTE RETSMIDDEL. HVERKEN GN ELLER DIN GN-PARTNER ER ANSVARLIG FOR NOGEN FORM FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER FRA BRUD PÅ UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR DETTE PRODUKT, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, KOMMERCIELLE TAB, UTILSIGTEDE UDGIFTER, TABT TID ELLER BESVÆR OG GENER. UNDTAGEN I DET OMFANG, DET ER FORBUDT IFØLGE GÆLDENDE LOV, ER DENNE GARANTI EKSKLUSIV OG ERSTATTER ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET PRAKTISK FORMÅL.

 

Bemærk

Garantien giver slutbrugeren specifikke juridiske rettigheder. Slutbrugeren kan også have andre rettigheder, der er forskellige fra land til land. Nogle jurisdiktioner tillader ikke eksklusion af eller begrænsning i forbindelse med hændelige skader eller følgeskader eller underforståede garantier, så de ovenfor nævnte eksklusioner gælder måske ikke. Garantien har ikke nogen indflydelse på juridiske lovbestemte rettigheder ifølge de nationale eller lokale love.

 

Udvidede garantivilkår for Jabra Warranty+ (“Jabra Warranty+ vilkår”)

 1. Hvis du har købt Jabra Warranty+ sammen med de designerede Jabra brandede virksomhedsprodukter fremstillet af GN (“Produkter”), udvider GN hermed den gældende garantiperiode for produkter for den periode, inden for hvilken de er købt, og som oplyst i Jabra Warranty+ bekræftelsesmeddelelsen. Jabra Warranty+ udvider kun garantiperioden og ikke garantiens dækning. For at undgå nogen form for misforståelser understreges det, at Jabra Warranty+ ikke gælder for tredjepartsprodukter, Jabras forbrugerrettede produktudvalg eller forbrugskomponenter og tilbehør med begrænset levetid.

 2. Køb af Jabra Warranty+ giver en virksomhedskunde, der køber et designeret produkt til eget brug og ikke til kommercielt videresalg (“slutbrugeren”) en garantiperiode, der strækker sig ud over den gældende standardgarantiperiode (“udvidet garantiperiode”). Den udvidede garantiperiode er defineret i garantibekræftelsesmeddelelsen og vil være gældende fra udløbet af standardgarantiperioden. Forbrugere er ikke berettigede til køb af Jabra Warranty+, og Jabra Warranty+ kan kun købes til Jabra produkter.

 3. Jabra Warranty+ kan kun købes sammen med de(t) designerede produkt(er) og kun på købstidspunktet for det designerede produkt. Hvis en købsordre for Jabra Warranty+ modtages af GN-partneren efter, at købsordren for de designerede produkter er indgivet, kan GN eller GN-partneren efter eget skøn afvise købsordren.

 4. Jabra forbeholder sig retten til at erstatte et produkt i henhold til Jabra Warranty+ med samme produkt (ved brug af nye eller renoverede dele) eller med et tilsvarende produkt.

 5. Slutbrugeren skal sikre, at oplysningerne i den modtagne Jabra Warranty+ bekræftelsesmeddelelse er korrekte, og at hvert serienummer svarer overens med serienummeret på det relevante produkt, som Jabra Warranty+ skal dække. Enhver diskrepans skal rapporteres til GN’s support på www.jabra.com/support inden for tredive (30) kalenderdage.

 6. GN forbeholder sig retten til at korrigere eventuelle fejl og fejlagtige datoer i bekræftelsesmeddelelsen for Jabra Warranty+.

 7. Slutbrugeren skal påberåbe sig garantiservice i henhold til Jabra Warranty+ i det land, hvor produktet og Jabra Warranty+ er købt. I lande, hvor garantiservice af logistiske eller andre årsager ikke er muligt, vil GN tilbyde garantiservicen via en GN-partner. Jabra Warranty+ er i øjeblikket tilgængelig i følgende lande og regioner:
  USA, Canada, EU, Storbritannien, Schweiz, Norge og Island.

 8. Når slutbrugeren indsender et krav vedrørende et produkt, der er dækket af Jabra Warranty+ (herunder i standardgarantiperioden), skal denne udføre de handlinger og overholde de krav og procedurer, der er defineret herunder:
 1. Kun kontakte GN’s supportteam pr. telefon, e-mail eller som på anden vis oplyst af GN, hvis der opstår en defekt i et produkt;
 2. Levere de oplysninger til GN, som GN med rimelighed efterspørger i forhold til at vurdere kravet, herunder, men ikke begrænset til en kopi af Jabra Warranty+ bekræftelsesmeddelelsen for produktet, produktmodellen, produktets SKU-nummer (“SKU”), produktets serienummer, købsdatoen og en detaljeret beskrivelse af problemet; samt
 3. På GN’s anmodning at forsyne GN med en kopi af købsbeviset for produktet, hvoraf navnet og adressen på Gn-partneren, købsdatoen, produktmodellen og produktets serienummer samt et bevis for køb af Jabra Warranty+ fremgår.

 4. Hvis disse krav og procedurer samt andre rimelige anmodninger fra GN ikke overholdes, kan dette medføre, at dækningen i henhold til Jabra Warranty+ bortfalder, og at kravet afvises.
 1. Jabra Warranty+ er begrænset til en tidsmæssig udvidelse af GN's begrænsede standardgaranti fra det oprindelige købstidspunkt for det designerede produkt. JABRA WARRANTY+ ER EN IKKE-FORSIKRINGSMÆSSIG, SUPPLERENDE GARANTI, DER UDVIDER LØBETIDEN FOR STANDARDGARANTIEN. Den dækker ikke, hverken udtrykkeligt eller underforstået, nogen yderligere eller anderledes omstændigheder ud over de defekter i materiale og håndværksmæssig udførelse, der er dækket i henhold til GN’s begrænsede standardgaranti. Alle de garantiundtagelser, der er redegjort for i GN’s begrænsede standardgaranti, gælder også for Jabra Warranty+. Følgeligt er yderligere omstændigheder såsom hændelige eller afledte skader, indirekte skader, tab, tyveri, fejlhåndtering eller misbrug udelukket fra dækningen.

 2. Disse Jabra Warranty+ vilkår gælder ud over GN’s gældende begrænsede standardgaranti i købslandet, som du har modtaget sammen med dit produkt. De nyeste garantivilkår kan altid findes på Jabras website i købslandet. I det omfang der eksisterer en konflikt imellem (i) Jabra Warranty+ vilkårene og GN’s begrænsede standardgaranti, skal Jabra Warranty+ vilkårene have forrang; (ii) Jabra Warranty+ vilkårene og digitale eller printede materialer, skal Jabra Warranty+ vilkårene have forrang.

 3. Medmindre andet er anført i Jabra Warranty+ vilkårene herover, fortsætter alle vilkår og betingelser i GN’s begrænsede standardgaranti uændrede i den udvidede garantiperiode.