chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Garanti og serviceinformasjon

Bedriftsprodukter

To (2) eller tre (3) års begrenset garanti

GN Audio («GN») garanterer sluttbrukeren som kjøper produktet fra en distributør eller forhandler («GN Partner»), at produktet skal være fri for mangler i materialer og utførelse i henhold til vilkårene angitt nedenfor («Garanti») i en begrenset periode («Garantiperiode») som følger:

 • Kablede og trådløse produkter / Speak / PanaCast: to (2) år fra kjøpsdatoen
 • BIZ 2400 II/Engage 50/Engage LINK: tre (3) år fra kjøpsdatoen

Garantien opphører umiddelbart hvis produktet (a) endres, repareres eller vedlikeholdes av noen andre enn GN eller en GN Partner som er autorisert til å utføre garantiarbeid for GN, uansett om det lykkes eller ikke, eller (b) brukes sammen med ikke-GN-merket eller sertifisert tilbehør eller annet perifert utstyr.

I løpet av garantiperioden vil GN, etter eget skjønn (a) reparere produktet ved hjelp av nye eller reparerte deler, (b) erstatte produktet med et nytt eller reparert, eller (c) tilbakebetale kjøpesummen som er betalt («Garantiservice»). Med mindre GN har oppgitt noe annet, må det defekte produktet være returnert til og mottatt hos GNs lager før et nytt produkt kan sendes. Garantien angir omfanget og grensen for GNs forpliktelser overfor sluttbrukeren, unntatt som endret av gjeldende lov.

Garantien på utskiftede eller reparerte produkter er seks (6) måneder, ELLER resten av den opprinnelige garantiperioden, alt etter hva som er lengst.

Som en del av GNs innsats for å redusere miljøavfall kan produktet bestå av reparert utstyr som inneholder brukte komponenter, hvorav noen kan ha blitt omarbeidet. De brukte komponentene oppfyller GNs høye kvalitetsstandarder og samsvarer med GNs produktytelse og spesifikasjoner for pålitelighet. Defekte deler eller produkter som erstattes av eller returneres til GN i løpet av garantiperioden tilhører GN.

 

Slik kan du benytte deg av garantiservice

For å benytte deg av garantiservice, ta kontakt med den GN Partneren som produktet ble kjøpt fra.

Produktet må returneres i originalemballasjen hvis mulig, eller i emballasje som gir like god beskyttelse. I løpet av garantiperioden, bortsett fra der det er forbudt i henhold til gjeldende lov, vil sluttbrukeren bære kostnadene for å sende produktet til GN eller et annet sted som GN måtte adressere. Hvis produktet er dekket av garantien, vil GN bære kostnadene for returfrakt etter at servicen er fullført. Returfrakt vil bli belastet sluttbrukeren for produkter som ikke dekkes av garantien. Skade som oppstod under forsendelsen anses å være transportørens ansvar, bortsett fra der det er forbudt av gjeldende lov, og ethvert krav bør rettes direkte til nevnte transportør.

Følgende informasjon må fremvises for å få garantiservice:

 1. Det defekte produktet,
 2. Sluttbrukerens navn, firmanavn hvis aktuelt, adresse, e-postadresse og telefonnummer,
 3. En beskrivelse av problemet, og
 4. Kjøpsbevis som tydelig angir navn og adresse til GN Partner, kjøpsdato, produkttype og modellnummer. Uten kjøpsbevis vil garantiperioden iverksettes basert på produktets serienummer.

 

Forbruksvarer og tilbehør er unntatt fra garantien

Komponenter og tilbehør med begrenset levetid som er utsatt for normal slitasje er unntatt fra garantien, med mindre de blir funnet å være defekte eller ødelagte ved kjøpstidspunktet av produktet. Dette inkluderer blant andre:

 • Basic QD til modulære pluggledninger
 • Basic QD til enhetsspesifikke pluggledninger
 • Basic USB-ledninger
 • Adapterplugger
 • LINK-mobilledninger
 • Modular RJ9 til RJ9 ledninger
 • Opptattlys
 • Hodebøyler
 • Nakkebøyler
 • Øreputer
 • Ear gels
 • Øreplugger
 • Ørekroker
 • Etuier/vesker
 • Stativ for headset
 • Bordstøtter
 • Veggmontering
 • Ladestativ
 • Vindskjermer for mikrofon
 • Dekorativt tilbehør
 • Skumprodukter
 • Avtakbare batterier

Forbruksdeler og tilbehør som fungerer feil innen fjorten (14) dager etter at de er kjøpt, anses å være defekte eller ødelagte når kjøpet fant sted.

 

Garantibegrensning

Garantien gjelder bare produkter kjøpt for bruk, ikke for kommersielt videresalg. Garantien er ugyldig hvis serienummeret påført fra fabrikken, dato-koden og/eller produktetiketten er endret eller fjernet fra produktet.

Garantien gjelder bare for defekt fabrikkmateriale og fabrikasjonsfeil og dekker ikke mangler eller skader som skyldes: (a) feil lagring eller feil installasjon og drift; feil bruk eller misligholdelse; ulykke eller forsømmelse, (b) kontakt med væske, (c) å utsette produktet eller tilbehør for feil eller unormal bruk eller forhold, eller (d) andre handlinger som ikke er GNs skyld, for eksempel tap av headset / hodetelefoner eller ørepropper, inkludert forhold som kan tilskrives en GN-partner.

Garantien gjelder ikke produkter som ikke har blitt ladet i løpet av seks (6) måneder. Hvis batteriet i et produkt ikke har blitt ladet i en periode på seks (6) måneder, kan det hende at produktet ikke fungerer eller gjenvinner sitt fulle potensiale og langsiktige ytelse. GN tilbyr ingen garanti for slik ytelse.

Det er sluttbrukerens ansvar å betjene og ta vare på produktet i samsvar med instruksjonene og spesifikasjonene som følger med produktet. Reparasjoner som skyldes mangel på dette dekkes ikke av garantien.

REPARASJONER, UTSKIFTNINGER ELLER TILBAKEBETALING SOM LEVERT I HENHOLD TIL GARANTIEN ER SLUTTBRUKERENS EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL. HVERKEN ELLER GN-PARTNEREN DIN SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR ALLE UTILSIKTEDE SKADER ELLER FØLGESKADER FOR BRUDD PÅ UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI PÅ PRODUKTET. INKLUDERT, MEN UTEN BEGRENSNING AV KOMMERSIELT TAP, UTILSIKTEDE UTGIFTER, TAP AV TID ELLER ULEMPE. BORTSETT FRA DET OMFANGET SOM ER FORBUDT VED LOV, ER GARANTIEN EKSKLUSIV OG I STEDET FOR ALLE ANDRE UTTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIEN OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN PRAKTISK HENSIKT.

 

Merk

Garantien gir sluttbrukeren spesifikke juridiske rettigheter. Sluttbrukeren kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av utilsiktede skader eller følgeskader eller underforståtte garantier, så unntakene ovenfor gjelder kanskje ikke. Garantien påvirker ikke lovbestemte juridiske rettigheter i henhold til gjeldende nasjonale eller lokale lover.

 

Tillegg til garantivilkår for Jabra Warranty+ (“Jabra Warranty+-vilkår”)

 1. Hvis du har kjøpt Jabra Warranty+ sammen med forretningsproduktene som garantien gjelder for, av merket Jabra og produsert av GN (“produkter”), utvider GN herved garantiperioden for “produkter” til den perioden som ble kjøpt og som du ble informert om i bekreftelsesinformasjonen for Jabra Warranty+. Jabra Warranty+ utvider bare garantiperioden og ikke garantiens dekningsområde. For å unngå tvil understrekes det at Jabra Warranty+ ikke gjelder for tredjepartsprodukter, Jabra forbruksvarer eller forbrukskomponenter eller -tilbehør med begrenset levetid.

 2. Kjøp av Jabra Warranty+ gir forretningskunden som kjøper et slik produkt for eget bruk og ikke for kommersielt videresalg (“sluttbrukeren”) en garantiperiode som går utover den gjeldende standard garantiperioden (“utvidet garantiperiode”). Utvidet garantiperiode er fastsatt i bekreftelsesinformasjonen for garantien og gjelder fra utløpstidspunktet for standard garantiperiode. Forbrukere er ikke berettiget til å kjøpe Jabra Warranty+, og Jabra Warranty+ kan bare kjøpes for Jabra-produkter.

 3. Jabra Warranty+ kan bare kjøpes sammen med produkt(et)/(ene) som garantien gjelder for og bare på kjøpstidspunktet for dette/disse produktene. Hvis en Jabra Warranty+-bestilling mottas av GN-partneren etter ordretidspunktet for produktet garantien gjelder for, kan GN eller GN-partneren etter skjønnsutøvelse avvise bestillingen.

 4. Jabra forbeholder seg retten til å erstatte et produkt med Jabra Warranty+ med det samme produktet (med nye eller renoverte deler) eller med et tilsvarende produkt.

 5. Sluttbrukeren skal påse at informasjonen i den mottatte bekreftelsesinformasjonen for Jabra Warranty+ er korrekt, og at hvert serienummer stemmer med serienummeret på det gjeldende produktet som Jabra Warranty+ skal dekke. Eventuelle avvik skal rapporteres til GNs kundestøtte på www.jabra.com/support innen tretti (30) kalenderdager.

 6. GN forbeholder seg retten til å korrigere eventuelle feil og ukorrekte datoer i Jabra Warranty+-bekreftelseserklæringen.

 7. Sluttbrukeren må gjøre krav på garantiservice dekket av Jabra Warranty+ i det landet hvor produktet og Jabra Warranty+ er kjøpt. For land hvor garantiservice ikke er mulig av logistiske eller andre årsaker, vil GN tilby garantiservice gjennom en GN-partner. Jabra Warranty+ er for tiden tilgjengelig i følgende land og regioner:
  USA, Canada, EU, Storbritannia, Sveits, Norge og Island.

 8. Når sluttbruker sender inn et krav for et produkt dekket av Jabra Warranty+ (også innenfor standard garantiperiode), skal følgende handlinger utføres og følgende krav og prosedyrer overholdes:
 1. Kontakt GNs kundestøtte på telefon, e-post eller på den måten som er oppgitt av GN bare dersom en defekt oppstår i et produkt
 2. Oppgi den informasjonen som GN trenger for å vurdere kravet, inkludert, men ikke begrenset til, en kopi av bekreftelsesinformasjonen for Jabra Warranty+, produktmodell, vareenhet (“VE”), serienummer, kjøpsdato og en detaljert beskrivelse av saken
 3. Dersom GN ber om det, skal du sende en kopi av kjøpsbevis til GN med navn og adresse til GN-partneren, kjøpsdato, produktmodell og serienummer, samt kjøpsbevis for Jabra Warranty+.

 4. Dersom disse kravene og prosedyrene eller andre rimelige forespørsler fra GN ikke overholdes, kan Jabra Warranty+s dekning opphøre og kravet tilbakevises.
 1. Jabra Warranty+ er begrenset til en tidsutvidelse av GNs standard begrensede garanti fra opprinnelig kjøpsdato for produktet som garantien gjelder for. JABRA WARRANTY+ ER EN TILLEGGSGARANTI SOM UTVIDER VARIGHETEN AV STANDARD GARANTI OG ER IKKE EN FORSIKRING. Den dekker ikke, verken uttrykkelig eller indirekte, andre forhold utover de defekter i materiell eller arbeid som dekkes av GNs standard begrensede garanti. Alle unntak fra garanti i GNs standard begrensede garanti gjelder også for Jabra Warranty+. Følgelig er andre forhold slik som tilfeldig eller utilsiktet skade, indirekte skade, tap, tyveri, mislighold eller misbruk ikke dekket.

 2. Disse Jabra Warranty+-vilkårene kommer i tillegg til GNs standard begrensede garanti som gjelder i kjøpslandet og som du har mottatt sammen med produktet. Siste versjon av garantivilkårene kan alltid hentes fra Jabras nettside i kjøpslandet. I tilfeller av konflikt mellom (i) Jabra Warranty+-vilkårene og GNs standard begrensede garanti, er det Jabra Warranty+-vilkårene som har forrang (ii) Jabra Warranty+-vilkårene og digitalt eller trykt materiell, er det Jabra Warranty+-vilkårene som har forrang.

 3. Dersom ikke annet er fastsatt i Jabra Warranty+-vilkårene over, gjelder fortsatt alle vilkår i GNs standard begrensede garanti uforandret gjennom utvidet garantiperiode.