chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Program boje proti produktovému pirátství

Společnost Jabra uplatňuje program proti padělkům vůči výrobcům, dovozcům a distributorům padělaných výrobků Jabra.

Společnost Jabra zaznamenala vysokou míru aktivit spojených s paděláním svých výrobků v řadě regionů a trhů. Z tohoto důvodu zavedla program proti padělkům, který je namířen proti výrobcům, dovozcům a distributorům padělaných výrobků Jabra. Primárními produkty Jabra, u nichž dochází k padělání, jsou modely náhlavních souprav, které získaly různá ocenění, jako např. Jabra Stone, Jabra BT3030, Jabra EasyGo a mnoho dalších.

Tento program je součástí našeho úsilí udržet status společnosti Jabra jako předního výrobce a také naší reputaci v oblasti vytváření a dodávání vysoce kvalitních hands-free výrobků. Rovněž tak usilujeme o ochranu spotřebitelů před padělky, které mohou být nebezpečné. Padělané výrobky obvykle neprošly oficiálním kvalifikačním procesem, porušují zákony o ochraně obchodních značek a často dosahují velmi nízké kvality pokud jde o výkon a konstrukční provedení.  Současně představují též potenciální problémy s bezpečností, neboť mohou spotřebitelům způsobit poranění.  Padělané výrobky často nedosahují stejné úrovně interoperability a podpory jako legitimní výrobky Jabra, což vede k častým reklamacím a k nespokojenosti zákazníků.

Nezákonné obchodování (výroba, distribuce, prodej, přeprava, dovoz a export) s padělanými výrobky a jejich značkami a obaly je ve většině zemí hodnoceno jako trestný čin.  V řadě zemí jsou za padělání výrobků udělovány velmi vysoké pokuty a tresty odnětí svobody.  Vedle trestního stíhání mohou být padělatelé stíháni též podle občanských zákoníků a může na nich být vymáhána způsobená škoda.  Zákony většiny zemí umožňují zabavení a likvidaci padělaného zboží bez ohledu na to, zda došlo k odsouzení za trestný čin nebo zda byly způsobeny občanské škody.

Program proti padělkům společnosti Jabra zahrnuje mimo jiné:

  • Identifikaci výrobců, dovozců a distributorů padělaných výrobků.
  • Plánování a provádění příslušných právních kroků vůči výrobcům a distributorům padělaných výrobků, což může zahrnovat předběžná opatření a žaloby.
  • Součinnost při plánování a provádění policejních razií vůči výrobcům a distributorům padělaných produktů.
  • Spolupráce s celními úřady při zachytávání a zabavování padělaných výrobků.

Abyste předešli riziku koupě padělaného výrobku Jabra, měli byste nakupovat pouze u autorizovaných distributorů a prodejců Jabra. Nákup výrobků značky Jabra v internetových aukcích za velmi nízké ceny často představuje vysoké riziko toho, že obdržíte padělek.

Rádi bychom, abyste nám i vy - naši zákazníci - pomáhali při identifikaci prodeje a distribuce padělaných výrobků. Tím zvýšíme nejen efektivitu našeho úsilí, nýbrž i spokojenost zákazníků.

Jabra vás proto žádá, abyste nám oznámili své případné podezření na padělky, a to na následující adresu: counterfeit@jabra.com11

Vzorky padělaných výrobků by měly být k dispozici u vašeho místního prodejce Jabra.

Vážíme si vaší podpory v naší snaze zastavit padělatele a jejich aktivity, jež můžou způsobit citelné škody jak zákazníkům, tak i našemu průmyslu.