chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

OSTRZEŻENIE!

Zestaw słuchawkowy może emitować dźwięki o dużej głośności i wysokich tonach. Może to spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Poziom głośności może się różnić w zależności od używanego telefonu, jego ustawień odbioru i głośności oraz otoczenia. Przed skorzystaniem z zestawu słuchawkowego należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa:

1. Przed skorzystaniem z produktu należy wykonać następujące czynności:

• przed założeniem zestawu słuchwkowego ustawić pokrętło głośności na minimum,
• założyć zestaw słuchawkowy
• powoli dopasować głośność pokrętłem do odpowiedniego poziomu.

2. W czasie korzystania z produktu należy:

• utrzymywać głośność na możliwie najniższym poziomie i unikać korzystania z zestawu słuchawkowego w dużym hałasie, w którym może wystąpić odruch zwiększania głośności;
• zwiększać głosność jeżeli jest to bezwzględnie konieczne, powoli przekręcając pokrętło oraz

• w przypadku wystąpienia uczucia dyskomfortu lub dzwonienia w uszach, należy natychmiast zaprzestać korzystania z zestawu słuchawkowego i skonsultować sie z lekarzem.

Dalsze używanie zestawu słuchawkowego przy wysokim poziomie głośności może skutkować dostosowaniem się narządu słuchu do poziomu dźwięku, co może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu bez odzczuwalnego dyskomfortu.

Używanie zestawu słuchawkowego podczas kierowania pojazdem silnikowym, motocyklem, statkiem wodnym lub rowerem może być niebezpieczne i jest nielegalne w niektóych systemach prawnych. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami prawa. Należy zachować ostrożność jeśli podczas używania zestawu słuchawkowego wykonywana jest czynność wymagająca pełnej uwagi. Przy wykonywaniu takiej czynności usunięcie zestawu słuchawkowego z okolic uszu lub jego wyłączenie zpobiegnie dekoncentracji słuchającego i pozwoli uniknąć wypadku lub obrażeń.

OSTRZEŻENIE!

EUROPA, BLISKI WSCHÓD i AFRYKA

Długotrwałe narażenie na dźwięk o dużej głośności może doprowadzić do trwałego ubytku słuchu. Używaj urządzeń na jak najniższym możliwym poziomie głośności i unikaj długotrwałego używania głośników na nadmiernym poziomie ciśnienia akustycznego. Przed rozpoczęciem obsługi głośników przeczytaj poniższe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Możesz zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, jeśli używając tego produktu, będziesz postępować zgodnie z niniejszymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa:
• Przed włączeniem głośnika ustaw poziom głośności na minimum, po czym
powoli zwiększaj poziom dźwięku do uzyskania odpowiedniej głośności.
• Utrzymuj głośność na najniższym możliwym poziomie;
• Jeśli zwiększenie głośności jest konieczne, reguluj dźwięk powoli;
• Jeśli odczuwasz dyskomfort lub dzwonienie w uszach, natychmiast zaprzestań korzystania z głośników.

Jeśli używasz urządzenia głośno przez cały czas, aparat słuchu może przyzwyczaić się do tego poziomu głośności. W rezultacie, choć nie będziesz odczuwać uczucia dyskomfortu, grozi Ci trwałe uszkodzenie słuchu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA!

• Osoby korzystające z rozrusznika serca lub innych elektrycznych urządzeń medycznych powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia.
• Opakowanie zawiera małe elementy, które mogą stanowić zagrożenie dla
dzieci. Zawsze przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Już same torebki, jak i liczne drobne elementy, które się w nich znajdują, mogą spowodować zadławienie w przypadku ich połknięcia.
• Nigdy nie próbuj samodzielnie rozbierać urządzenia ani wkładać do niego żadnych przedmiotów, ponieważ może to spowodować zwarcie, prowadząc do pożaru lub porażenia prądem.
• Żaden z elementów nie podlega wymianie ani naprawie przez użytkownika. Tylko autoryzowani sprzedawcy lub personel centrów serwisowych mogą otwierać urządzenie. Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli jakiekolwiek części wymagają wymiany z dowolnego powodu, włączając w to normalne zużycie lub pęknięcie.
• Chroń urządzenie przed deszczem, wilgocią i cieczami.
• Jeśli urządzenie przegrzewa się, upadnie, ulegnie uszkodzeniu lub zostanie zanurzone w cieczy, przestań go używać.
• Nie montuj ani nie przechowuj urządzenia nad przestrzenią aktywacji poduszek powietrznych, ponieważ grozi to poważnymi obrażeniami ciała.
• Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami i normami.
• Jeśli jest to produkt przewodowy, należy unikać niepotrzebnego napięcia lub obciążenia przewodu, w tym owijania go wokół produktu, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
Pamiętaj! Zawsze prowadź bezpiecznie, nie rozpraszaj się i przestrzegaj lokalnych przepisów drogowych!
Użytkowanie głośnika podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego może być regulowane przez lokalne przepisy. Należy to sprawdzić, kontaktując się z lokalnymi władzami. Podczas używania głośników zachowaj ostrożność, jeśli wykonujesz czynność wymagającą pełnej uwagi.

DBAŁOŚĆ O ZINTEGROWANĄ BATERIĘ:
• Urządzenie jest zasilane baterią wielokrotnego ładowania. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania
i rozładowania. Nie zostawiaj całkowicie naładowanej baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie może zmniejszyć jej trwałość.
• Nieużywana w pełni naładowana bateria z czasem ulegnie rozładowaniu.
• Pozostawianie urządzenia w niskich lub wysokich temperaturach, np.
w zamkniętym samochodzie latem lub zimą, powoduje zmniejszenie pojemności i trwałości baterii.
• Przechowuj baterię w temperaturze pomiędzy 0°C i 45°C (32°F i 113°F). Urządzenie z ciepłą lub zimną baterią może przez jakiś czas nie działać, nawet kiedy jest całkowicie naładowana.

Ostrzeżenie dotyczące baterii!
Uwaga — Niewłaściwe obchodzenie się z baterią wykorzystaną w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub poparzenia chemicznego. Baterie mogą również wybuchnąć w razie uszkodzenia.
• Ładuj baterię za pomocą dołączonej do zestawu, zatwierdzonej i przeznaczonej do tego urządzenia ładowarki.
• Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeśli to możliwe, przekazuj je do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii razem z odpadami domowymi ani nie wrzucaj do ognia, ponieważ może wybuchnąć.
• Użytkownikowi nie wolno wyjmować ani wymieniać baterii w urządzeniu, chyba że pełna lub skrócona instrukcja obsługi stanowi inaczej. Zlekceważenie tego zakazu jest ryzykowne i może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Informacje na temat baterii można znaleźć na stronie www.jabra.com/batteries.

DBAŁOŚĆ O ŁADOWARKĘ:
• Urządzenie należy ładować tylko za pomocą dołączonego zasilacza AC. Używanie innych typów ładowarek jest niebezpieczne i może uszkodzić lub zniszczyć urządzenie. Używanie innych ładowarek skutkuje unieważnieniem gwarancji. Informacje o dostępności zatwierdzonych akcesoriów można uzyskać
u lokalnego sprzedawcy.
• Urządzenie należy ładować zgodnie z dołączoną instrukcją.
Ważne: Sprawdź w instrukcji obsługi opis wskaźnika stanu ładowania urządzenia. Niektórych głośników nie należy używać w czasie ładowania.

Ostrzeżenie dotyczące ładowarki!
• Odłączając kabel zasilający lub akcesoria, ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki.
• Nie próbuj rozbierać ładowarki, ponieważ grozi to narażeniem na niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Deklaracja UE
Ten produkt posiada oznaczenie CE zgodnie z postanowieniami dyrektywy R & TTE (1999/5/WE). Firma GN Audio A/S niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami oraz innymi ważnymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej http://www.jabra.com.
Dotyczy tylko urządzeń R&TTE klasy 2: W obrębie UE to urządzenie jest przeznaczone do użytku na terenie Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch