chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

VARNING!

Headset kan avge ljud med hög volym och högfrekventa toner. Att utsätta sig för sådana ljud kan leda till permanenta hörselskador. Ljudnivån kan variera beroende på t ex vilken typ av telefon du använder, dess mottagning och volyminställning samt miljön omkring. Var vänlig läs nedanstående säkerhetsanvisningar innan du börjar använda ditt headset.

Säkerhetsanvisningar:

1.
Innan du börjar använda din produkt, följ dessa steg:

• Innan du slår på headsetet, vrid ner volymkontrollen till dess lägsta läge

• Slå på headsetet och justera sedan långsamt ljudvolymen till en behaglig
   nivå

2.
Vid användning av denna produkt:

• Behåll ljudvolymen på lägsta möjliga nivå och undvik att använda
   headsetet i bullriga miljöer där du kan vara benägen att höja volymen

• Om du måste öka ljudstyrkan, vrid då upp volymkontrollen långsamt

• Om du börjar uppleva obehag eller ringljud i öronen, sluta då snarast att
   använda headsetet och kontakta en läkare

Om du fortsätter att ha hög ljudvolym kan öronen vänja sig vid ljudstyrkan, vilket i sin tur kan leda till permanenta hörselskador utan att du upplever något obehag.

Att använda headsetet samtidigt som du kör bil, motorcykel, båt eller cyklar kan vara farligt och är dessutom olagligt i vissa länder. Kontrollera den lokala lagstiftningen. Var försiktig när du använder headsetet samtidigt som du ägnar dig åt någon aktivitet som kräver full koncentration.

Vi rekommenderar att du, medan du ägnar dig åt någon sådan aktivitet, tar bort headsetet från öronen eller stänger av det. Då distraheras du inte och undviker att drabbas av olyckshändelse eller skador.

VARNING!

EUROPA, MELLANÖSTERN och AFRIKA
Långvarig exponering för höga ljud kan leda till permanenta hörselskador. Använd så låg volym som möjligt och undvik långvarig användning av högtalaren med hög ljudnivå. Var vänlig läs nedanstående säkerhetsanvisningar innan du börjar använda högtalaren.

Du kan minska risken för hörselskador genom att läsa följande säkerhetsanvisningar för användning av produkten:
• Innan du ansluter högtalaren ska du vrida ned volymen till lägsta nivån
• Justera långsamt ljudvolymen till en behaglig nivå.
• Låt volymen vara på lägsta möjliga nivå;
• Justera volymkontrollen långsamt om du måste höja volymen.
• Om du upplever obehag eller ringande ljud i öronen bör du direkt sluta
   använda högtalaren.

Om du fortsätter att ha hög ljudvolym kan öronen vänja sig vid ljudstyrkan, vilket i sin tur kan leda till permanenta hörselskador innan du hinner uppleva något obehag.

SÄKERHETSINFORMATION!

• Om du har pacemaker eller annan elektrisk medicinutrustning, ska du
   kontakta en läkare innan du använder produkten.
• Förpackningen innehåller smådelar som kan vara farliga för barn. Förvara
   alltid produkten utom räckhåll för barn. Själva påsarna eller smådelarna
   de innehåller kan medföra kvävningsrisk om de sväljs.
• Försök aldrig själv montera isär produkten. Tryck aldrig in några objekt i
   produkten eftersom det kan orsaka kortslutning, vilket i sin tur kan
   medföra brandfara eller ge elstötar.
• Ingen av de inbyggda komponenterna kan bytas ut eller repareras av
   användaren. Endast auktoriserade återförsäljare eller serviceverkstäder
   får öppna produkten. Kontakta din återförsäljare om några delar av din
   produkt behöver bytas ut, till exempel på grund av normal förslitning
   eller skada.
• Undvik att utsätta produkten för regn, fukt eller andra vätskor.
• Om produkten överhettas, tappas eller skadas eller om den tappas i
   vätska, ska du sluta använda den.
• Du får aldrig montera eller förvara produkten i ett område där
   krockkuddar kan utlösas, eftersom allvarlig skada kan inträffa om den
   utlöses.
• Kassera produkten enligt lokala lagar och bestämmelser.
• Undvik att sträcka eller spänna sladden på produkten (om den har en). Rulla den exempelvis inte runt produkten, eftersom produkten då skulle kunna skadas.

Kom ihåg: Tänk i första hand på säkerheten när du kör, undvik störande moment och följ lokala bestämmelser.

Användning av högtalaren samtidigt som du kör ett motordrivet fordon kan vara förbjudet enligt lag. Kontrollera vad som gäller enligt lokal lagstiftning. Var försiktig med att använda högtalartelefonen samtidigt som du ägnar dig åt någon aktivitet som kräver full uppmärksamhet.

SKÖTSEL AV DET INBYGGDA BATTERIET:
• Din produkt drivs av ett uppladdningsbart batteri. Fulla prestanda för ett
   nytt batteri uppnås först efter två eller tre kompletta laddningar och
   urladdningar. Låt inte ett fulladdat batteri förbli anslutet till laddaren,
   eftersom överladdning kan förkorta dess livslängd.
• Ett fulladdat batteri självurladdar om det inte används.
• Om produkten förvaras på varma eller kalla platser, till exempel i en
   stängd bil på sommaren eller vintern, kommer batteriets livslängd och
   kapacitet att försämras.
• Försök alltid att förvara batteriet mellan 0°C och 45°C. En produkt med ett
   varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera trots att batteriet är
   fulladdat.

Batterivarning!

Varning - Felaktig behandlig av produktens batteri kan medföra
   brandfara eller risk för kemiska brännskador. Batterier kan även
   explodera om de skadas.
• Ladda endast batteriet med de medföljande och godkända laddarna
   avsedda för produkten.
• Kassera batterier enligt gällande lokala bestämmelser. Återvinn om
   möjligt. Sortera aldrig batterier som hushållsavfall och utsätt dem aldrig
   för öppen eld eftersom de kan explodera.
• Om inte annat anges i bruksanvisningen eller snabbstartguiden kan
   batteriet i produkten inte plockas ur eller bytas av användaren.
   Alla försök att göra detta är riskfyllda och kan resultera i skada på
   produkten.

Mer information om batterier finns på www.jabra.com/batteries

SKÖTSEL AV LADDAREN:
• Försök inte ladda din produkt med något annat än den medföljande
   strömadaptern. Användning av andra modeller kan skada eller förstöra
   produkten och innebära fara. Användning av andra laddare kan även
   ogiltigförklara garantin. Kontakta din återförsäljare angående godkända
   tillbehör.
• Ladda enheten enligt de anvisningar som följde med produkten.
Viktigt: En beskrivning av laddningslamporna finns i bruksanvisningen. Vissa högtalare kan inte användas när de laddas.

Laddningsvarning!
• Ta tag i kontakten och dra aldrig i själva kabeln när du ska koppla ifrån
   strömkabeln eller ett tillbehör. Använd aldrig en skadad laddare.
• Försök inte ta isär laddaren eftersom det innebär risk för farliga elstötar.

EU-deklaration
Produkten är CE-märkt enligt R & TTE-direktivet (1999/5/EC). Härmed deklarerar GN Audio A/S att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta villkor i Direktiv 1999/5/EC.
Mer information finns på http://www.jabra.com.
Endast för R & TTE klass 2-utrustning: Inom EU är den här enheten avsedd att användas i Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien och inom EFTA på Island, i Norge, Schweiz och Liechtenstein.