chevron_left menu MENU
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
 • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Garanti- och serviceinformation

Affärsprodukter

Två (2) eller tre (3) års begränsad garanti

GN Audio (”GN”) garanterar slutanvändaren som köper produkten från en distributör eller återförsäljare (”GN-partner”) att denna produkt är fri från defekter i material och utförande (med förbehåll för de villkor som anges nedan) (”Garantin”) under en begränsad period enligt följande:

 • Trådbundna och trådlösa produkter/Speak/PanaCast: två (2) år från det datum då produkterna köptes
 • BIZ 2400 II/Engage 50/Engage LINK: tre (3) år från det datum då produkterna köptes

Garantin upphör omedelbart att gälla om produkten (a) ändras, repareras eller underhålls av någon annan än GN eller en GN-partner som är behörig att utföra GN:s garantiarbete, oavsett resultatet av arbetet, eller (b) används tillsammans med tillbehör eller annan kringutrustning som inte är GN-märkta eller certifierade av GN.

Under Garantiperioden kommer GN att efter GN:s eget gottfinnande (a) reparera produkten med nya eller renoverade delar, (b) byta ut produkten mot en ny eller renoverad produkt, eller (c) eller återbetala det betalade inköpspriset ("Garantiservice"). Om GN inte meddelar annat ska den defekta produkten ha returnerats till och tagits emot på GN:s lager innan en ersättningsprodukt skickas. Garantin anger omfattningen av och begränsningarna för GN:s skyldigheter gentemot slutanvändaren såvida inte annat anges i tillämplig lag.

Garantin på utbytta eller reparerade produkter är sex (6) månader ELLER återstoden av den ursprungliga Garantiperioden, beroende på vilken period som är längst.

Som följd av GN:s strävan mot minskad mängd miljöavfall kan produkten bestå av reparerad utrustning som innehåller begagnade komponenter, av vilka en del kan ha omarbetats. De begagnade komponenterna uppfyller GN:s höga kvalitetskrav samt GN:s krav på produktprestanda och driftsäkerhet. Defekta delar eller produkter som byts ut eller returneras till GN under Garantiperioden blir GN:s egendom.

 

Så här får du Garantiservice

För att få Garantiservice ska du kontakta GN-partnern som du köpte produkten av.

Produkten ska returneras i originalförpackningen, om möjligt, eller i en förpackning som ger samma grad av skydd. Under Garantiperioden ska, såvida det inte är förbjudet enligt tillämplig lag, slutanvändaren stå för kostnaden för att skicka produkten till GN eller till annan plats som GN anvisar. Om produkten täcks av Garantin ska GN stå för kostnaden för att returnera produkten efter att servicen är klar. Slutanvändaren kommer att debiteras returfrakten om produkten inte täcks av Garantin. Skada som uppstår under frakt anses vara fraktbolagets ansvar, såvida det inte är förbjudet enligt tillämplig lag, och eventuella anspråk ska göras gentemot fraktbolaget i fråga.

Följande information måste lämnas för att få Garantiservice:

 1. Den defekta produkten
 2. Slutanvändarens namn, företagsnamn (om tillämpligt), adress, e-postadress och telefonnummer
 3. En beskrivning av problemet och
 4. Ett inköpsbevis som tydligt anger GN-partnerns namn och adress, inköpsdatum, typen av produkt och modellnummer. Om inköpsbevis saknas beräknas Garantiperiodens början utifrån produktens serienummer.

 

Förbrukningskomponenter och tillbehör som undantas från Garantin

Undantagna från Garantin är livstidsbegränsade förbrukningskomponenter och tillbehör som utsätts för normalt användningsslitage, om de inte är defekta eller skadade vid inköpet. Detta inkluderar bland annat:

 • Grundläggande kablar med snabbkontakt (QD) till modulärkontakt
 • Grundläggande kablar med snabbkontakt (QD) till enhetsspecifik kontakt
 • Grundläggande USB-kablar
 • Adapterkontakter
 • LINK-mobilkablar
 • Modulära kablar med RJ9 till RJ9
 • Busylight
 • Huvudbågar
 • Nackbyglar
 • Öronkuddar
 • Öronproppar
 • Skumpluggar
 • Öronkrokar
 • Fodral/väskor
 • Headsetställ
 • Bordsställ
 • Väggfästen
 • Laddningsställ
 • Mikrofonvindskydd
 • Dekorativa detaljer
 • Skumprodukter
 • Löstagbara batterier

Förbrukningskomponenter och tillbehör som uppvisar fel inom 14 dagar från inköpstillfället anses ha varit defekta eller bristfälliga vid inköpet.

 

Begränsning av garantin

Garantin gäller endast produkter som köpts för användning, inte för kommersiell vidareförsäljning. Garantin är ogiltig om den fabriksgjorda tryckningen av serienummer, datumkod och/eller produktmärkning har ändrats eller avlägsnats från produkten.

Garantin gäller endast defekt fabriksmaterial och fabriksutförande och täcker inte defekter eller skador som är en följd av: (a) felaktig förvaring eller felaktig installation och drift; felaktig användning eller missbruk; olyckshändelse eller försummelse, (b) kontakt med vätska, (c) utsättande av produkten eller dess tillbehör för felaktig eller onormal användning eller onormala förhållanden, eller (d) andra handlingar som inte är GN:s fel, t.ex. förlust av headset/hörlurar eller öronsnäckor, inklusive situationer som orsakas av en GN-partner.

Garantin gäller inte produkter som inte har laddats på sex (6) månader. Om batteriet i en produkt inte har laddats på sex (6) månader, kanske produkten inte fungerar eller återfår sin fulla potential och prestanda på lång sikt. GN erbjuder ingen garanti för sådan prestanda.

Det är slutanvändarens ansvar att använda och sköta produkten i enlighet med anvisningarna och specifikationerna som medföljer produkten. Reparationer till följd av underlåtenhet att göra detta täcks inte av Garantin.

REPARATIONER, BYTEN ELLER ÅTERBETALNING ENLIGT DENNA GARANTI ÄR SLUTANVÄNDARENS ENDA RÄTTSMEDEL. VARKEN GN ELLER GN:S PARTNER ÄR ERSÄTTNINGSSKYLDIGA FÖR INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR VID BROTT MOT NÅGRA UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR DENNA PRODUKT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EKONOMISKA FÖRLUSTER, FÖLJDKOSTNADER, FÖRLORAD TID ELLER OLÄGENHET. FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG, ÄR GARANTIN EXKLUSIV OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT PRAKTISKT SYFTE.

 

Obs!

Garantin ger slutanvändaren specifika juridiska rättigheter. Slutanvändaren kan även ha andra rättigheter som varierar från land till land. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av indirekta skador eller följdskador eller underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller. Garantin påverkar inte lagstadgade rättigheter enligt tillämpliga nationella eller lokala lagar.

 

Ytterligare garantivillkor för Jabra Warranty+ (”Villkor för Jabra Warranty+”)

 1. Om du har köpt Jabra Warranty+ med de angivna företagsprodukterna med Jabras varumärken från GN (”Produkter”), förlänger GN härmed Garantiperioden som gäller Produkter under inköpsperioden och enligt meddelandet till dig i Bekräftelsemeddelandet om Jabra Warranty+. Jabra Warranty+ utökar enbart Garantiperioden och inte det Garantin täcker. För att inga tvivel ska råda betonar vi att Jabra Warranty+ inte gäller andras produkter, Jabras konsumentproduktioner eller förbrukningskomponenter och tillbehör med begränsad livslängd.

 2. Köpet av Jabra Warranty+ ger den företagare som skaffar en utsedd Produkt för eget bruk och inte för kommersiell återförsäljning (”Slutanvändaren”) en garantiperiod som gäller längre än den aktuella Standardgarantiperioden (”Utökad garantiperiod”). Den Utökade garantiperioden anges i bekräftelsemeddelandet om garantin och gäller från det att Standardgarantiperioden löper ut. Konsumenter får inte köpa Jabra Warranty+, och Jabra Warranty+ går bara att köpa för Jabras Produkter.

 3. Jabra Warranty+ går bara att köpa tillsammans med utsedda Produkter och bara vid det tillfälle då den utsedda Produkten köps. Om GN-partnern tar emot en köporder för Jabra Warranty+ efter att köpordern för den utsedda Produkten har lämnats in, kan GN eller GN-partnern avvisa köpordern efter eget gottfinnande.

 4. Jabra förbehåller sig rätten att ersätta en Produkt för vilken Jabra Warranty+ gäller med samma Produkt (och då använda nya eller renoverade delar) eller med en ekvivalent produkt.

 5. Slutanvändaren ska tillse att informationen i Bekräftelsemeddelandet om Jabra Warranty+ är korrekt och att varje serienummer stämmer överens med serienumret på den aktuella Produkten som Jabra Warranty+ skall gälla. Eventuella avvikelser måste rapporteras till GN:s supportavdelning på www.jabra.com/support inom trettio (30) kalenderdagar.

 6. GN förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel och felaktiga datum i Jabra Warranty+ Confirmation Notice.

 7. Slutanvändaren måste göra anspråk på garantiservice enligt Jabra Warranty+ i det land där Produkten och Jabra Warranty+ köps. I länder där garantiservice inte är logistiskt eller på annat vis genomförbar, kommer GN att erbjuda garantiservicen via en GN-partner. Jabra Warranty+ är för närvarande tillgängligt i följande länder och regioner:
  USA, Kanada, Europeiska unionen, Förenande kungariket, Schweiz, Norge och Island.

 8. När Slutanvändaren lämnar in ett yrkande om en Produkt som täcks av Jabra Warranty+ (även under Standardgarantiperioden), skall Slutanvändaren utföra de åtgärder och efterkomma de krav och procedurer som anges nedan:
 1. Bara kontakta GN:s supportteam per telefon, e-post eller på någon annat vis som GN meddelar om en defekt uppträder i en produkt.
 2. Lämna rimlig information som GN begär för att bedöma yrkandet, däribland men inte begränsat till en kopia av Bekräftelsemeddelandet om Jabra Warranty+ för Produkten, Produktmodellen, Produktens artikelnummer (”SKU”), Produktens serienummer, inköpsdatumet samt en detaljerad beskrivning av problemet.
 3. På GN:s begäran överlämna en kopia av inköpsbeviset för Produkten med namnet på och adressen till GN-partnern, inköpsdatumet, Produktmodellen samt Produktens serienummer och kvitto på köpet av Jabra Warranty+.

 4. Efterlevs inte dessa krav och procedurer eller andra rimliga yrkanden från GN kan det leda till att täckningen enligt Jabra Warranty+ annulleras och att begäran nekas.
 1. Jabra Warranty+ är begränsat till den förlängda tid i GN:s begränsade standardgaranti som gäller från köpdatumet för den utsedda Produkten. JABRA WARRANTY+ ÄR INTE EN FÖRSÄKRING UTAN EN EXTRA GARANTI SOM UTÖKAR LÄNGDEN PÅ STANDARDGARANTIN. Den gäller inte – varken uttryckligen eller underförstått – några ytterligare eller andra omständigheter än materialdefekter och felaktigt utförande som täcks av GN:s begränsade standardgaranti. Alla garantiundantag som anges i GN:s begränsade standardgaranti gäller även Jabra Warranty+. Därför är ytterligare omständigheter såsom oavsiktliga skador eller följdskador, indirekta skador, förlust, stöld, handhavandefel och missbruk undantagna.

 2. Dessa Villkor för Jabra Warranty+ gäller utöver GN:s begränsade standardgaranti som är aktuella i inköpslandet och som du har fått tillsammans med produkten. De senaste garantivillkoren går alltid att hitta på Jabras webbsida i inköpslandet. I den mån en konflikt uppstår mellan (i) Villkoren för Jabra Warranty+ och GN:s begränsade standardgaranti, är det Villkoren för Jabra Warranty+ som skall gälla; (ii) Villkoren för Jabra Warranty+ och digitala eller tryckta material, är det Villkoren för Jabra Warranty+ som skall gälla.

 3. Om inget annat stipuleras i Villkoren för Jabra Warranty+ ovan, förblir alla villkor i GN:s begränsade standardgaranti oförändrade under den Utökade garantiperioden.